Hizmet Sözleşmesi - VaryantSoft

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar
İşbu kullanıcı sözleşmesi ( bundan sonra ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır ), bir tarafta aşağıda bilgileri sunulu Türk hukukuna göre kurulmuş Varyantsoft Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ( bundan sonra ‘’Varyantsoft’’ olarak anılacaktır )ile diğer tarafta, www.varyantsoft.com alan adlı web sitesinde bilgileri bulunan ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri Varyantsof’tan temin etmek üzere işbu Sözleşmeyi onaylamış gerçek veya tüzel kişi kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmede, Varyantsoft ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

a)Varyantsoft Bilgileri

Ticaret Unvanı : Varyantsoft Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Adresi : İTOB OSB Mah. 10032 Sk. No:2 Menderes/İZMİR

Vergi Kimlik No : Menderes V.D / 9240948241

Ticaret Sicil No : 229635

Mersis No : 0924094824100001

E-posta adresi : [email protected]

KEP adresi : [email protected]

Madde 2 – Tanımlar
İşbu Sözleşmede aşağıda belirtilen kelimeler kullanıldığında işbu Madde 2’de kendilerine verilen anlamları ifade edeceklerdir.

Alıcı: Kullanıcının, Platform aracılığı ile E-Ticaret Sitesinde yayınladığı ürün veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiler

E-Ticaret Sitesi: Platform aracılığıyla, Kullanıcının ürün veya hizmetlerini listeleme ve satışa çıkarma gibi işlemlerini yapılabilmesi için web servisi desteği veren tüm elektronik ticaret internet siteleri

Hizmet Ücretleri: Kullanıcının, Platformu ve Hizmetleri kullanması karşılığı Varyantsoft’un hak kazanacağı ve ayrıntıları işbu Sözleşmenin Madde 5 hükmünde düzenlenen ücretleri

Hizmetler: Platform ile bağlantılı olarak Varyantsoft’un Kullanıcıya işbu Sözleşmeye tabi olarak sunduğu ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme ve benzeri hizmetleri içeren Sözleşmenin EK-1’inde yer alan hizmet paketleri ve Varyantsoft tarafından gelecekte eklenebilecek hizmetler

Kaynak Dosya: Kullanıcı tarafından sağlanan ve Platformun desteklediği uzantılara sahip, Kullanıcının E-Ticaret Sitesine yüklemek istediği ürün veya hizmet bilgilerini içeren dosya

Kullanıcı: Varyantsoft ile işbu Sözleşmeyi akdederek, Platforma üye olan ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi,

Kullanıcı Paneli: Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlanan Platform üzerinde veya Platform aracılığıyla gönderme, saklama, yaratma, sergileme, gönderi olarak oluşturma, düzeltme, karşıya yükleme (upload) işlemlerinin yapılabildiği, Kullanıcıya özel sayfaların yer aldığı panel

Üyelik: Kullanıcının, işbu Sözleşmede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Platforma kaydettiği ve burada belirtilenlerle sınırlı olmayacak şekilde Ad, Soyad, Firma Adı, Eposta Adresi, Telefon Numarası, Şifre, Vergi Bilgileri ve T.C. Kimlik Numara bilgilerini girerek Varyantsoft’a kayıt başvurusunu iletmesi

Platform: Mülkiyeti Varyantsoft’a ait olan ve Varyantsoft’a işbu Sözleşme kapsamında belirlenen Hizmetlerini sunmakta olduğu www.varyantsoft.com ve app.varyantsoft.com alan adına sahip internet sitesi ve mobil uygulama

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme, Kullanıcının Platforma erişimi ve Platformu kullanımı ve Hizmetlerden faydalanması ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı işbu sözleşmedeki belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcının hizmetlerden faydalanmak için Varyantsoft’a ödeyeceği ücret www.varyantsoft.com internet adresi ve/veya işbu sözleşmeye ek ücret tarifesinde yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir.

İş bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Varyantsoft tarafından Kullanıcıya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile alıcılar, Kullanıcı ve e – ticaret siteleri ve kullanıcı ile tedarikçiler arasındaki ilişki iş bu Sözleşme kapsamına girmemektedir.

Madde 4 – Platform ve Hizmetler
İşbu Sözleşme çerçevesinde, Varyantsoft, Kullanıcıya, Platform üzerindeki Kullanıcıya özgülenen Hizmetleri sunar. Hizmetler, Kullanıcının internet üzerinde Platforma erişim sağlayan www.varyantsoft.com ve app.varyantsoft.com alan adlı web sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kullanıcı adı ve şifresini girmesi ile, Platform üzerinde, Kullanıcıya sunulur.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen Hizmetlerin sunulduğu Platformu kullanabilmek için, ilgili entegrasyonun web servis bağlantı kurumlarını tamamlamak zorundadır.

Zaman zaman, Varyantsoft, Platformu geliştirebilir, iyileştirebilir, tadil edebilir ve yeni hizmetleri Platforma dâhil edebilir, mevcut Hizmetlerin bazılarını Platformdan çıkartabilir. Bu durumda işbu Sözleşme, geliştirilmiş hizmetler için ve Kullanıcının talebi olması halinde Platforma sonradan eklenen hizmetler için de geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

Varyantsoft’un, Platform üzerinden Hizmetlerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin yetkileri, Hizmetlerin muhatabı olan karşı firmanın yani E-ticaret Sitesi’nin verdiği yetki ve izinlerle sınırlıdır. Platforma entegre edilen E-Ticaret Sitesinin kendi bünyesinde izin vermediği işlemler Platform üzerinde gerçekleştirilemez ve Varyantsoft’un bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kullanıcının gerçekleştirmek istediği aksiyonlara ilişkin taleplerini, ilgili E-Ticaret Sitesine yöneltmesi gerekmektedir.

Madde 5 – Hizmet Ücretleri ve Diğer Mali Hususlar
Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Varyantsoft, Platform üzerinden sunduğu Hizmetler karşılığında Hizmet Ücretlerine hak kazanacaktır.

Kullanıcı, https://varyantsoft.com/fiyatlar/ linkinde veya kendisine sözleşme esnasında sunulan ve sözleşmede yer alan hizmet paketlerinden seçerek, Varyantsoft’tan talep ettiği Hizmetleri ve karşılığında ifa edeceği Hizmet Ücretlerini belirlemiş olur. Varyantsoft, hizmet bedellerini dilediği zaman https://varyantsoft.com/fiyatlar/ linkinde yayınlamak koşuluyla değiştirebilir. Üyeliği aktif durumunda olan Kullanıcılar, seçtikleri paketlerin süresi dolana kadar işbu değişikliklerden etkilenmez. Kullanıcının yeni paket alması ya da mevcut paketlerini yenilemesi durumunda güncel hizmet bedelleri geçerli olur.

Kullanıcının, seçtiği Hizmet doğrultusunda aylık veya yıllık olarak ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Ücretlerini, kredi kartı ile veyahut havale yolu ile ödeme imkânı bulunmaktadır. Varyantsoft, Kullanıcıların ödeme gerçekleştirdikleri kredi kartlarına ilişkin olarak herhangi bir şekilde kart saklama işlemi işlemlerini gerçekleştirmemektedir. Kullanıcının seçtiği Hizmetlerin süresi dolduğunda, Kullanıcı Paneli otomatik olarak deaktif olmakta beraber, Kullanıcı talepte bulunduğu takdirde yeniden Hizmetlerden faydalanabilmektedir.

Madde 6 – Varyantsoft’un Hakları ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, sınırlayıcı olmamakla birlikte aşağıdaki hususlarda Varyantsoft’u peşinen yetkilendirilmiş, bunlara izin vermiş olacak ve sayılacaktır:

– Varyantsoft, yürürlükteki mevzuat uyarınca ve hukuken yetkili makamların talebi halinde, Platform üzerindekiler dahil olmak üzere Kullanıcının bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

– Kapasite sınırları veya başkaca teknik sınırlar nedeniyle ya da Platform sunucularının güvenliği veya bütünlüğü açısından gerekli olduğunda veya Platformun düzgün veya geliştirilmiş işleyişini temin eden onarım önlemlerini yürütmek için, Varyantsoft, Platformun tamamının veya bazı alanlarının veya özelliklerinin kullanıma amadeliğini kısıtlayabilir.

– Varyantsoft, Platformun kesintisiz ve sürekli erişilebilirliğini ve kullanıma amadeliğini taahhüt etmemektedir. Kullanıcının sürekli ve kesintisiz internet bağlantısını, radyo frekanslarının iletimini ve işlenmesini etkileyen herhangi bir hadise, Varyantsoft üzerinde herhangi bir sorumluluğa neden olmayacaktır.

Varyantsoft; Platformun kullanımıyla ya da kullanılmamasıyla kaynaklanan kâr kaybını, veri kaybını, peştemaliye kaybını, itibar kaybını, hizmet duraksamasını, bilgisayar zararını veya sistem arızasını veya ikame ürün ya da hizmet masrafını da içeren ve meydana gelmesinde Varyantsoft’un ağır kusurunun olmadığı manevi, maddi veya dolaylı zararlardan Kullanıcıya ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.

Kullanıcı, Platform kapsamında kayıtların ve süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcı’nın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, üçüncü taraf kişi ve kurumların oluşturulan kayıtlar ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Varyantsoft’a herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Varyantsoft, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Varyantsoft’un sözleşmesel olmayan hükümler kapsamında hukuken sorumlu olduğu durumlarda; böylesi bir sorumluluk hayatın olağan akışında öngörülebilir ölçüde meydana gelebilecek zararlar ile sınırlı olacaktır. Varyantsoft’un herhangi ek bir sorumluluğu yoktur ve işbu Sözleşme altındaki hiçbir ifade Varyantsoft aleyhine bir ceza koşulu olarak anlaşılmayacaktır.

Varyantsoft, Platformun tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla Varyansoft, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Varyansoft hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Platform üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

Varyansoft, Platformda yaşanan ve Kullanıcı kaynaklı olmayan aksaklıkları en geç 48-72 saat içerisinde gidermeye çalışacak veya ilgili E-Ticaret Sitesine yönlendirecektir. Varyansfot’un ilgili sorunları çözmek için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen, sorun çözülememişse, doğan zararlardan Varyantsoft sadece kusuru oranında sorumlu olacaktır.

Varyantsoft Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar Varyansoft tarafından, Kullanıcının, Kullanıcı Panelinde kayıtlı olan e-posta ile Kullanıcıya bildirilecektir.

Varyantsoft, Platform üzerinde sunulacak olan Hizmetleri, kampanya detaylarını, süreleri, ek imkânları ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilecektir. Değişiklikler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Varyantsoft, Kullanıcının satın aldığı paket bilgilerini veri tabanında saklamakla ve gerek görüldüğünde bu bilgiyi Kullanıcı ile paylaşmakla sorumludur.

Varyantsoft, önceden haber vermeksizin Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma hakkına sahiptir.

Varyantsoft, Platform’un güvenliğini tehdit edecek, Platform’un çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptal hakkını saklı tutar.

Otomatik fiyat güncelleme özelliği sayesinde ürünleriniz fiyatları otomatik olarak güncellenmektedir. Kullanıcı hatası, eksik bilgi girilmesi veya teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanan zararlardan Varyantsoft sorumlu değildir.

Varyantsoft önceden haber vermeye gerek duyulmadan kampanya başlatabilir, duyurabilir, kaldırabilir ve yeniden uygulamaya alabilir.

Madde 7 – Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri
Varyantsoft Kullanıcıya, (i) Kullanıcının yalnızca ticari ve/veya mesleki amaçlı olan kullanımı için, Platform üzerinde veya aracılığıyla ulaşılabilen herhangi bir içeriğe erişmesi ve görüntülemesi ve Platform içeriğine Kullanıcının cihazlarından erişmesi ve Platformu kullanması için, münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve geri alınabilir bir kullanım hakkı tanımaktadır.

Kullanıcı, Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla hareket ettiğini ve işlemlerde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, bu kanunun alt mevzuatının veya sair tüketici mevzuatı kapsamına girmeyeceğini, aksi takdirde Varyantsoft’un bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde Varyantsoft’u ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, “Kullanıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Platform nezdinde Varyantsoft tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. Kullanıcı, işbu Sözleşme şartlarını kabul ederek üyeliğini tamamladığında, Platforma girdiği e-posta adresine Varyantsoft tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylaması akabinde üyeliği aktif olur ve Kullanıcı sıfatını kazanır. Varyantfsoft’un Kullanıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi veya belge talep etme hakkı her zaman saklıdır. Başvuru sırasında Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, ilanlarının E-Ticaret Sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli Kaynak Dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak Dosyaların içeriğinden ve Kullanıcının Kaynak Dosyaları kullanarak Kullanıcı Panelinde yapacağı her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, Platformu kullanarak E-Ticaret Sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olduğunu; Varyantsoft’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Varyantsoft tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Varyantsoft’a karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Varyantsoft, Kullanıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platformda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlâka aykırı olması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Varyantsoft’tan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Varyansoft’un herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakkı saklıdır.

Kullanıcı, Platform aracılığıyla E-Ticaret Sitesinde taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı E-Ticaret Sitesindeki yasaklı içeriği sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Varyantsoft’a yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Kullanıcı olacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Varyantsoft’un uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Varyantsoft tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Varyantsoft’a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Varyantsoft’un Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle fesih hakkı ve bundan kaynaklı tazminat hakları saklıdır.

Kullanıcı, Platforma üye olduğu esnada bir e-mail ve şifre oluşturacak; Kullanıcı Paneline erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Kullanıcı dilerse kendi alt kullanıcıları için hesap oluşturabilir. Bu alt kullanıcılar için kullanıcı adı ve şifrelerini Kullanıcı belirler. Kullanıcının ve alt kullanıcıların şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendi profili veya alt kullanıcı profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. Kullanıcının veya alt kullanıcının şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitesinde Varyantsoft aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Varyantsoft tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Varyantsoft ‘a karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının, Varyantsoft tarafından herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Platforma alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platforma üye olamaz. Kullanıcının bu madde hükmüne aykırı olarak üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, Platform üzerinden yönlendirilen diğer web sitelerindeki, e-ticaret sitelerindeki veya uygulamalardaki hiçbir işlem, veri, bilgi, içerik ve görsel üzerinde ayrıca söz konusu diğer web siteleri, e-ticaret siteleri veya uygulamalar aracılığıyla satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında Varyantsoft’un herhangi bir kontrolü ve bilgisi olmadığını, bu bilgi, işlem ve mal ve hizmet satışlarının gerçekliği, orijinalliği, güvenliği ve doğruluğu konusunda Varyantsoft ‘un herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği bilgisayarında gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldığını, söz konusu işlem ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Varyantsoft’un sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Platforma erişim bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak ve bunları üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Kullanıcının, hesap kayıt, giriş, kullanıcı adı, şifre veya benzer hesap bilgilerinin kaybolduğu, başka ellere geçtiği, çalındığı ya da başka bir şekilde ifşa edildiği şüphesini duymaları veya hesaplarının gerçekte veya şüphe dâhilinde izinsiz olarak kullanıldığı durumlarda, bundan derhal Varyantsoft’u bilgilendirecektir. Kullanıcının bunu Varyantsoft’a bildirmemesi gibi ihmali herhangi bir davranışında; izinsiz erişimden veya kullanım ile hesap üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacak ve bunlardan Varyantsoft ‘u ari tutacaktır.

Kullanıcı, Platformu hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; veya diğer bir şekilde kullanılma amaçları dışında kullanarak; virüs veya Platformun kendisine, veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platforma kendisinin sağlayacağı tüm bilgi, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı ve benzeri içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, Platforma robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı ayrıca, Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Varyantsoft’un önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Platformda yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

Kullanıcı olabilmek için talep edilen bilgiler, Kullanıcı tarafından tam ve doğru girilmelidir/verilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Varyantsoft, bu Kullanıcının profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı kaydı oluşturulurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Varyantsoft sorumlu değildir.

Kullanıcı, Üyelik için vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Varyantsoft‘ un yukarıda belirtilen iletişim adreslerinde birine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Varyantsoft’un herhangi bir zarara uğraması halinde, Varyantsoft’un Kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

Kullanıcı e-ticaret firmaları üzerinden temin ettiği API numarasını Varyantsoft ile paylaşacaktır. Böylelikle işin niteliği gereği Varyantsoft vadettiği hizmeti Kullanıcıya en sağlıklı şekilde sunabilecektir.

Madde 8 – Fikri Mülkiyet
Platform üzerindeki fikri mülkiyet hakları, Varyantsoft’un mülkiyetinde olup, Platformda kullanılan Varyantsoft’a ait tüm fikri mülkiyet hakkı unsurları; tescilden sorumlu veya tescille yetkilendirilmiş herhangi bir makam tarafından, sicil veya kayıt tutuma, tescil etme, koruma veya takip amaçlı olarak Türkiye dışında veya Türkiye’de özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce tescil edilmiş olup olmamalarından bağımsız olarak Varyantsoft’a aittir.

Kullanıcı, Varyantsoft’un önceden yazılı rızasını almaksızın, Platformun içeriğinin bütününü veya bir kısmını kullanmayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, tadil etmeyecek, işleme eserlerini yaratmayacak, dağıtmayacak, lisansını vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek, kamuya açık bir şekilde sergilemeyecek, göstermeyecek, kamuya açık bir şekilde icra etmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek veya başka bir şekilde bunlardan faydalanmayacaktır. İşbu Sözleşmede açıkça tanınan kullanım hakları haricinde; başka herhangi bir lisans ya da hak, zımni olarak ve yahut başka bir şekilde Kullanıcıya verilmemektedir.

Kullanıcı, Platform aracılığıyla E-Ticaret Sitesine iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak Kullanıcı, Platformda yer alan Kullanıcı Panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekleştiğinde Varyantsoft’un sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

Madde 9 – Gizlilik ve Kişisel Veriler
Kullanıcının ve Kullanıcının Platforma erişim için yetkili kıldığı gerçek kişilerin, işbu Sözleşmenin ifası sırasında Platform hakkında edindiği her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı/eser, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler işbu Sözleşme süresince ve sonrasında süresiz olarak “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

Kullanıcı, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilginin Varyantsoft’un önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır.

Kullanıcı, işbu maddeye, Platforma erişim için yetkili kıldığı gerçek kişilerin de uymasını sağlayacak, bu uyumdan Varyantsoft’a karşı sorumlu olacaktır.

Varyantsoft, Platform üzerinde, Kullanıcının Hizmetlerden faydalanması sırasında ve sonucunda oluşan kişisel verileri ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Varyantsoft işbu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği gibi işbu belirtilen sebeplerle sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı bilgilerini üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Varyantsoft, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak kişisel veri işleme, Kullanıcıyı bilgilendirme ve gerektiği takdirde Kullanıcıdan açık rızasını alma da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK kapsamında öngörülen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getirmekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10 – Mücbir Sebep Hali
Tarafların bu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası, ilgili Tarafın kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir sebepten dolayı ve ilgili Tarafın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa (“Mücbir Sebep Hali”), ilgili Taraf Mücbir Sebep Hali devam ettiği müddetçe söz konusu Mücbir Sebep Hali’ne tabi olan yükümlülüklerini yerine getirmemekten veya geç yerine getirmekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve Taraflardan herhangi birinin yetersizliğinden, basiretli bir tacirin sahip olması gereken dikkat ve özen seviyesine sahip olmamasından veya kusurlu veya hukuka aykırı bir fiilinden kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Mücbir Sebep Haline örnek teşkil eder.

Mücbir Sebep Hali altında olan Taraf Mücbir Sebep Halini (i) mücbir sebep olayını, (ii) olayın neden kendi kontrolünde olmadığı veya neden makul olarak öngörülemeyecek olduğu, ve (iii) olayın neden ediminin ifasını imkansız hale getirdiği veya aşırı ölçüde güçleştirdiği hususlarıyla birlikte en kısa zamanda diğer Tarafa yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda, ancak söz konusu Mücbir Sebep Halinin vukuundan itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Tarafa ulaştıracaktır. Mücbir Sebep Hali sırasında Tarafların Mücbir Sebep Haline tabi yükümlülükleri askıya alınmış sayılacak; Mücbir Sebep Halinin sona ermesinden sonra Sözleşme bütün hak ve yükümlülükleriyle tekrar yürürlükte olacak ve Tarafları bağlayacaktır.

Madde 11 – Sözleşmenin Tadili
Varyantsoft işbu Sözleşmeyi, tadil edilmiş versiyonu yayınlayarak ve‘’KULLANICI SÖZLEŞMESİ” başlığının hemen altında ve Sözleşme metninin üzerinde tadilin yapıldığı tarihi belirterek herhangi bir zamanda tadil edebilir.

Sözleşmenin tadil edilmesi/güncellenmesi durumunda, Varyantsoft, Kullanıcıya, Kullanıcının, Kullanıcı Panelinde yer alan e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla değişikliğin geçerli olacağı tarihten en az 30 (otuz) gün önce bildirir. Kullanıcı, e-postayı aldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Sözleşmenin tadil edilmiş halini kabul etmediğini Varyantsoft’un işbu Sözleşme’nin Madde 1.2 hükümde belirtilen e-posta adresine e-posta göndermek yoluyla bildirmez ise, Sözleşme tadil edilmiş haliyle Taraflar arasında geçerli olmaya başlar.

Kullanıcının, e-postayı aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sözleşmenin tadil edilmiş halini kabul etmediğini bildirmesi durumunda Sözleşme güncelleme önceki versiyonuyla aksi takdirde ise güncelleme sonrası versiyonuyla geçerli olmaya devam eder.

Madde 12 – Sözleşmenin Süresi ve Feshi
Kullanıcının Platforma kayıt işleminin tamamlanması ile birlikte seçeceği Hizmetlere ilişkin paket süresi boyunca aktif olacak Kullanıcı Paneli kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda Kullanıcı, üyeliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut üyelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu Sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Ücretsiz üyeliklerde Kullanıcının 15 gün boyunca Platforma giriş yapmaması durumunda Varyantsoft, Kullanıcının üyeliğini pasif duruma alma hakkını saklı tutar.

İşbu Sözleşme, herhangi bir Tarafça diğer Tarafa öngörülen feshin geçerli olacağı andan en az 14 (on dört) gün önce Madde 1 (Taraflar) hükmünde belirtilen e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi suretiyle yazılı ve açık bir fesih bildiriminde bulunmak suretiyle herhangi bir zaman tek taraflı olarak feshedilebilir. Fesih bildirimlerinin e-posta ile gerçekleştirilebileceği yönündeki işbu madde Kullanıcının tacir olduğu hallerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bir delil sözleşmesidir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Kullanıcının, Sözleşme süresi sona ermeden Sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, Varyantsoft, Hizmet Ücretleri ile ilgili herhangi bir iade yapmayacaktır.

Sözleşme’nin feshi durumunda, feshin geçerli olacağı ana kadar Platform kullanımına dair olan Hizmetler devam eder ve Varyantsoft’un Hizmetlerden doğan Hizmet Ücretleri saklıdır.

Kullanıcının Platformu kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti veya bundan şüphe edilmesi halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit/şüphe edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, Varyantsoft, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Sözleşmeyi süresiz olarak askıya alabilir veya feshedebilir.

Kullanıcının Sözleşme hükümlerinin bir veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, Varyantsoft, ayrıca mehil tayinine gerek kalmaksızın Sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve Sözleşmenin feshi sebebiyle Varyantsoft’un uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Madde 13 – Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü için İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Varyantsoft’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14 – Bölünebilirlik ve Devir
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu kısım bu çerçevede Sözleşmenin kısmı sayılmaz ve Sözleşmenin diğer maddelerinin hukukiliğini, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez ve Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlüğünü ve etkisini sürdürür, meğerki işbu hükmün uygulanması tarafların işbu Sözleşmedeki ticari niyetlerini ve amaçlarını ortadan kaldırsın.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Sözleşmenin konusu ile ilgili anlaşmanın tümünü oluşturmaktadır ve Taraflar arasında aynı konuda yapılmış önceki tüm sözleşmelerin üstündedir.

Kullanıcı işbu Sözleşmeyi, Hizmetler özelindeki sözleşmeleri, Platform üzerindeki hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü tarafa devredemez. Varyantsoft, Sözleşmeyi, Hizmetler özelindeki sözleşmeleri, Platform üzerindeki hak sahipliğini, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

EK-1 Hizmetler
Pazaryeri Entegrasyonları: Pazaryeri Entegrasyonları kullanan Kullanıcılar, Platform üzerinden ilgili pazaryerlerine ürün yükleyebilir, mevcut ürünlerini Platforma aktarıp ürün düzenleyebilir, stok ve fiyat takibi ve yönetimi yapabilir, siparişlerini Platforma çekip faturalandırabilir, kargo etiketi yazdırabilir.

E-Ticaret Entegrasyonları: E-ticaret Entegrasyonları kullanan Kullanıcılar Platforma, ürünlerini aktarıp pazaryerlerinde satışa açabilir, sitelerine Platform üzerinden ürün yükleyebilir, sitelerindeki ürünleri Platform üzerinden düzenleyebilir, stok ve fiyat takibi ve yönetimi yapabilir, siparişlerini Platforma aktarıp faturalandırabilir, kargo etiketi yazdırabilir.

ERP/ Muhasebe Entegrasyonları: Muhasebe Entegrasyonları kullanan Kullanıcılar Platforma ürünlerini aktarabilir, stok, fiyat takibi ve yönetimi yapabilir. Satış kanallarından gelen siparişlerin muhasebe programlarına aktarımı sağlayabilir.

Kargo Entegrasyonları: Kargo Entegrasyonları kullanan Kullanıcılar Platforma satış kanallarından gelen siparişlerin kargo firmalarına aktarımını sağlayabilir, kargo firmaları tarafından üretilen kargo kodlarının pazaryerlerine iletilmesini sağlayabilir.

E-fatura Entegrasyonları: E-fatura Entegrasyonları kullanan Kullanıcılar Platforma satış kanallarından gelen siparişlerin e-fatura firmalarına aktarımını sağlayabilir, e-fatura firmaları tarafından üretilen faturaların çıktılarını yazdırabilir.